نرده آلومینیوم راه پله/بالکن

مشخصات فنی:

ستفاده از نرده های چوبی و فلزی مدت های مدیدی است که از انتخاب طراحان ساختمان خارج گردیده است ، جایگزین نرده های استیل و آلومینیوم علاوه بر زیبایی خاص خود ، خاطر مشتریان را از مسائلی همچون پوسیدگی و زنگ زدگی ، راحت نموده است ، یکی از نکات ممتاز استفاده از نرده های استیل و آلومینیوم صیقلی بوده سطوح و کنج های آن می بادش که مانع از آسیب رساندن به کودکان ، و افراد می باشد . آلیاژمورد استفاده استیل این شرکت کد 304 می باشد که مرغوب  ترین آلیاژ جهت ساخت این نرده ها می باشد .

مزایا:

ستفاده از نرده های چوبی و فلزی مدت های مدیدی است که از انتخاب طراحان ساختمان خارج گردیده است ، جایگزین نرده های استیل و آلومینیوم علاوه بر زیبایی خاص خود ، خاطر مشتریان را از مسائلی همچون پوسیدگی و زنگ زدگی ، راحت نموده است ، یکی از نکات ممتاز استفاده از نرده های استیل و آلومینیوم صیقلی بوده سطوح و کنج های آن می بادش که مانع از آسیب رساندن به کودکان ، و افراد می باشد . آلیاژمورد استفاده استیل این شرکت کد 304 می باشد که مرغوب  ترین آلیاژ جهت ساخت این نرده ها می باشد